Class Schedule

7:10 am Breakfast
7:25 am Dismissal for Homeroom
7:28 am Warning Bell
7:30 am Homeroom (Final Bell)
7:45 am Dismissal for 1st Block
7:48 am Warning Bell
   
7:50-8:05 am 1st/5th Intervention
8:05 am Block 1/5 Class Bell
8:05-9:25 am Block
   
9:25 am Dismissal Bell 
9:28 am Warning Bell 
9:30 am Final Bell 
   
9:30-9:45 am 2nd/6th Intervention 
9:45 am Block 2/6 Class Bell 
9:45-11:05 am Block 2/6 
   
11:05 am Dismissal Bell 
11:08 am Warning Bell 
11:10 am Final Bell 
   
11:10-11:25 am 3rd/7th Intervention 
11:25-11:50 am 1st Lunch Wave (F-Hall, A-Hall & C-Hall) 
11:53 am Warning Bell 
11:55 am Final Bell for 1st Wave (F-Hall, A-Hall & C-Hall)
11:55-1:15 pm 3rd/7th Block 
   
11:10-11:25 am 3rd/7th Intervention 
11:25-11:55 am 3rd/7th Block 
11:55-12:20 pm 2nd Lunch Wave (E-Hall, D-Hall & Gym) 
12:23 pm Warning Bell 
12:25 pm Final Bell for 2nd Lunch Wave (E-Hall, D-Hall & Gym) 
12:25-1:15 pm 3rd/7th Block 
   
1:15 pm Dismissal Bell 
1:18 pm Warning Bell 
1:20 pm Final Bell 
   
1:20-1:35 pm 4th/8th Intervention
1:35 pm Block 4/8 Class Bell
1:35 - 2:55 pm Block 4/8